काम कर्तब्य र अधिकार

पररच्छेद-12 जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था ९२. जिल्ला सभाको काम, कताव्य र अधधकार : (१) प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लाधग संववधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उजल्लजखत काम, कताव्य र अधधकारका अधतररक्त जिल्ला सभाको अन्य काम, कताव्य र अधधकार देहाय बमोजिम हनुेछ :- (क) जिल्लाधभरका गाउँपाधलका वा नगरपाधलकाधबचको ववकास धनमााणका ववषय पवहचान गना तथा व्यवस्थापन गना आवश्यक समन्वय गने, (ख) जिल्लाधभर सरकारी तथा गैरसरकारी िेरबाट सञ्चाधलत ववकास धनमााण सम्बन्धी कायाक्रमको वववरण तयार गरी त्यस्ता कायाक्रमको प्रभावकाररता तथा व्यवस्थापनका ववधभन्न चरणमा अनगुमन गने, त्यस्ता कायाक्रमको प्रधतफलका सम्बन्धमा िेर वा समदुायगत, ववषय िेरगत र पयाावरणीय सन्तलुन कायम गना आवश्यक सझु ाव वा मागदा शना ददने र त्यसरी ददएका सझु ाव वा मागादशानलाई सावािधनक गने, (ग) जिल्लाधभरका गाउँपाधलका तथा नगरपाधलकाको िमता ववकासको लाधग प्रदेश तथा सङ्घसँग समन्वय गने, (घ) जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कायाालय र गाउँपाधलका तथा नगरपाधलकाधबच समन्वय गने, (ङ) जिल्लाधभरका गाउँपाधलका र नगरपाधलकधबच कुनै वववाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लाधग समन्वय तथा सहिीकरण गने, (च) जिल्लाधभरको प्राकृधतक प्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योिना र कायाको समन्वय गने, (छ) जिल्लाधभरको ववकास तथा धनमााण सम्बन्धी कायमा ा सन्तलुन कायम गना गैरसरकारी सङ् घ संस्था तथा धनिी िेरसँग समन्वय गने, (ि) जिल्लाधभरको ववकास तथा धनमााण सम्बन्धी कायमा ा सन्तलुन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनसुन्धान तथा अनगुमन गरी www.lawcommission.gov.np 76 ववकास धनमााण सम्बन्धी कायमा ा सन्तलुन कायम गनका ो लाधग मन्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी ववषय हेने प्रदेश सरकारको मन्रालय तथा आवश्यकता अनसुार सम्बजन्धत गाउँपाधलका तथा नगरपधलकालाई समेत सझु ाव ददने, (झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी ववषय हेने प्रदेश सरकारको मन्रालयलाई प्रत्येक आधथका वषासमाप्त भएको दईु मवहनाधभर प्रधतवेदन ददने, (ञ) जिल्लाधभरको ववकास तथा धनमााणलाई प्रभावकारी बनाउनको लाधग वषाको कम्तीमा एक पटक वावषाक समीिाको कायाक्रम आयोिना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रधतधनधधत्व गनेसंसद-सदस्यलाई आमन्रण गरी सझु ाव धलने, (ट) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलेतोकेका अन्य काया गने। (२) जिल्ला सभालेगनेकाम जिल्ला समन्वय सधमधतको नाममा हनुेछ। (3) जिल्ला सभालेआफ्नो अधधकारिेरका ववषयमा वावषका कायक्रा म तथा बिेट बनाई जिल्ला सभाबाट पाररत गरी लागूगनाुपनेछ। (४) जिल्ला सभाले आफ्नो अधधकारिेरका ववषयमा आवश्यक कायाववधध, धनदेजशका तथा मापदण्ड बनाई लागूगना सक्नेछ। ९३. जिल्ला सभाको बिटे : (१) जिल्ला सभालाई आवश्यक पनेबिेट नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलेउपलब्ध गराउनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जिल्ला सभाको कोषमा िम्मा गररनेछ। (३) जिल्ला समन्वय सधमधतका सदस्यले पाउने सवुवधा उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हनुेबिेटबाट व्यहोररनेछ। ९४. जिल्ला समन्वय अधधकारी तथा कमाचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला सभाको प्रशासकीय प्रमखु को रूपमा काम गना एक जिल्ला समन्वय अधधकारी रहनेछ। (२) जिल्ला समन्वय अधधकारीको काम, कताव्य र अधधकार देहाय बमोजिम हनुेछ :- (क) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय सधमधतको सजचवको रूपमा काम गने, (ख) जिल्ला समन्वय सधमधतको धनणाय कायाान्वयन गने, गराउने, www.lawcommission.gov.np 77 (ग) जिल्लाजस्थत सङ् घ र प्रदेश सरकारका कायाालय तथा स्थानीय तहधबच समन्वय गनेगराउने, (घ) जिल्ला सभाको आधथका कारोबारको वहसाव अधभलेख दरुुस्त राख्न, े लेखापरीिण गराउने, बेरुिुफर्छ्यौट गराउनेतथा बेरुिुधमनाहको प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला समन्वय सधमधतमा पेश गने, (ङ) जिल्ला सभाको चल अचल सम्पजत्तको संरिण गने, लगत राख्ने तथा अद्यावधधक गने, गराउने, (च) जिल्ला समन्वय सधमधतको प्रमखु को धनदेशनमा जिल्ला समन्वय सधमधत तथा सभाको बैठक बोलाउन, े धनणया को मार्न्यूट गने, धनणाय प्रमाजणत गने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक काया गने, गराउने, (छ) जिल्ला सभाले गनाुपनेखररद सम्बन्धी योिना तयार गरी खररद काया गने, गराउने, (ि) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय सधमधत वा जिल्ला समन्वय सधमधतको प्रमखु लेतोकेका अन्य कायहा रू गने। (३) नेपाल सरकाले जिल्ला समन्वय अधधकारीको रूपमा काम गना धनिामती सेवाको कुनैअधधकृत कमचा ारीलाई खटाउनेछ। (४) जिल्ला समन्वय सधमधतले आफ्नो कायाबोझको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेिणका आधारमा स्थायी प्रकृधतको कामको लाधग आवश्यक पनेतथा सेवा करारबाट धलर्नेकमाचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गनाुपनेछ। (5) उपदफा (4) बमोजिम कमाचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गदाा स्थायी कमाचारीको लाधग चावहनेतलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधाररत उपदान वा धनवत्तृ भरण, औषधध उपचार धबदा िस्ता सेवा सवुवधाको लाधग लाग्ने खचा व्यहोने स्रोत समेतको ववश्लषेण गरी त्यस्तो खचा सधुनजित हनुे गरी मार दरबन्दी प्रस्ताव गनाु पनेछ। (६) उपदफा (4) बमोजिम दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गदाा सेवा करारको लाधग चावहने तलब, भत्ता तथा योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुिा िस्ता सेवा सवुवधाको  s]xL g]kfn P]g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)&% åf/f ;+zf]lwt . www.lawcommission.gov.np 78 लाधग लाग्नेखचा व्यहोनेस्रोत समेतको ववश्लषेण गरी त्यस्तो खचा सधुनजित हनुेगरी मार दरबन्दी प्रस्ताव गनाुपनेछ। (७) यस दफामा अन्यर िनुसकुै कुरा उल्लेख भएको भए तापधन जिल्ला समन्वय सधमधतले सवारी चालक, सयश, कायाालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेजक्ट्रधसयन र सरसफार् सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूती नगरी प्रधतस्पधााका अधारमा सेवा करारबाट मार धलनुपनेछ। सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूधता गना पार्नेछैन। (८) जिल्ला समन्वय सधमधतलेअस्थायी दरबन्दी सिृ ना गना पाउनेछैन। ९५. जिल्ला सभासगँ को समन्वयमा काय ा गने : जिल्लामा रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कायाालयलेजिल्ला समन्वय सधमधतसँग समन्वय गरी काया गनाुपनेछ। ९६. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय सधमधतको बैठक : (१) जिल्ला सभाको बैठक वषका ो कम्तीमा एक पटक तथा जिल्ला समन्वय सधमधतको बैठक मवहनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ। (२) जिल्ला समन्वय सधमधतको प्रमखु ले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सधमधतको बैठक बोलाउनेछ। तर जिल्ला सभाको प्रमख धनवााजचत नभएसम्म सो सभाका ु सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यलेसो सभाको बैठक बोलाउनेछ। (३) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सधमधतको बैठकको अध्यिता जिल्ला समन्वय सधमधतको प्रमखु ले गनेछ। धनिको अनपुजस्थधतमा जिल्ला समन्वय सधमधतको उपप्रमखु र उपप्रमखु पधन अनपुजस्थत भएमा बैठकमा उपजस्थत सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यलेबैठकको अध्यिता गनेछ। (४) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सधमधतमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ््याको पचास प्रधतशतभन्दा बढी सदस्य उपजस्थत भएमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सधमधतको बैठक बस्नको लाधग गणपूरक सङ््या पगुेको माधननेछ। (५) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सधमधतको बैठकको धनणया सवसा म्मधतबाट गनाु पनेछ र सवसा म्मधत कायम हनु नसकेमा सो सभा वा सधमधतमा उपजस्थत सदस्यहरूको बहमुतबाट भएको धनणाय जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सधमधतको धनणया माधननेछ। (६) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सधमधतको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सो सभा तथा सधमधत आफैलेधनधाारण गरेबमोजिम हनुेछ। www.lawcommission.gov.np 79 (७) यस दफामा रहेको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सधमधतको बैठक सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म मार लागू हनुेछ। पररच्छेद-13 स्थानी